Belka
Poniedziałek, 21 Stycznia 2019   imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska.

Data publikacji: 2012-07-15, Data modyfikacji: 2012-07-15
A A AWydrukDrukuj  
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska.

Nisko, dnia 06.07 2012 r.OK. 2121.6.2012r.


Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat
Wymagania niezbędne:


Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,


Wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, prawo


doświadczenie zawodowe w administracji na podobnym stanowisku


Nieposzlakowana opinia,


Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,


Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Znajomość przepisów ustawy: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości


Znajomość obsługi komputera – MS Ofiice 2007/2010, OpenOffice
Wymagania dodatkowe:


Komunikatywność,


Odporność na stres,


Kultura osobista,


Prawo jazdy kat.B


Samodzielność
Zadania wykonywane na stanowisku:


Występowanie z wnioskami do odpowiednich organów ochrony środowiska w sprawach, gdy podmiot działający na terenie danej gminy nie przestrzega wymogów ochrony środowiska.


Przygotowywanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


Przygotowywanie projektów opinii Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z art. 28 ust 2 i art 31 ust 4 Prawo Ochrony Środowiska na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz ich odzysku i unieszkodliwiania.


Przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując równocześnie sposób wykonywania tej decyzji.


Nakładanie obowiązku na prowadzącego instalację do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.


Wydawanie decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.


Prowadzenie ewidencji „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, jakie wpłynęły do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.


Prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umów na odbiór nieczystości ciekłych zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości oraz umów zawieranych z Miejskim Zakładem Komunalnym na zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej.


Aktualizacja umów wg wykazów przekazywanych w okresach miesięcznych od podmiotów świadczących usługi w wersji kart nieruchomości oraz elektronicznej.


Wzywanie właścicieli nieruchomości w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych.


Podejmowanie wielokierunkowych działań, zmierzających do objęcia wszystkich mieszkańców umowami na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Organizowanie akcji sanitarno – porządkowej „Sprzątanie świata” i opracowania wymaganych sprawozdań z tej akcji.


Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie ze spraw prowadzonych na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach.


Sporządzanie corocznych informacji dla Marszałka Województwa Podkarpackiego o rodzaju, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.


Zbieranie informacji z Wojewódzkiej Bazy Danych o korzystaniu ze środowiska, a wynikających z posiadanego dostępu do tych danych.


Wykonywanie funkcji kontrolnych w ramach udzielonego upoważnienia oraz funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ochrony środowiska.


Realizacja obowiązków wynikających z ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sprawowanie nadzoru nad uchwałą w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku”, przygotowanie projektu zmian tego dokumentu oraz innych uchwał związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko:

- przygotowywanie uchwał na sesję Rady Miejskiej w Nisku,

- przygotowywanie decyzji o wykonaniu zastępczym,

-weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości,

- przygotowywanie decyzji ws. Ustalenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

-przygotowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- kontrola i rozliczanie zawartej z przedsiębiorcą umowy na odbiór odpadów komunalnych,

- wykonywanie sprawozdań z realizacji ustawy.

- kontrola nieruchomości i podmiotów wykonujących usługę

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.


Przygotowanie materiałów niezbędnych do aktualizacji dokumentów o znaczeniu planistycznym, takich jak „Strategia rozwoju miasta i gminy”, „Program ochrony środowiska”.


Sporządzanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawach, gdy podmiot działający na terenie danej gminy nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony środowiska.


Prowadzenie odpowiedniej ewidencji nałożonych opłat oraz kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.


Realizacja zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.


Prowadzenie teczek rzeczowych akt spraw zgodnie z „jednolitym rzeczowym wykazem akt”.


Przekazywanie akt spraw ze stanowiska pracy do archiwum zakładowego.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.


Stanowisko znajduje się na parterze.


Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na parterze


Lista obecności podpisywana na piętrze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,


Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.6. Wymagane dokumenty:


List motywacyjny podpisany przez kandydata,


Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,


Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,


Kserokopie świadectw pracy,


Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,


Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,


Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),


Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),


Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,


Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.
Dokumenty dodatkowe:


Kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych,

8. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 20 lipca 2012r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s ochrony środowiska”10. Informacje dodatkowe:


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.


Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.


Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.


Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.Burmistrz Gminy i MiastaNisko

Julian Ozimek

, Źródło artykułu: http://bip.nisko.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  niżański 

  Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

  Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

  Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola