Belka
Poniedziałek, 17 Grudnia 2018   imieniny: Olimpia, Lukasz, Jolanta
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s dróg

Data publikacji: 2012-04-15, Data modyfikacji: 2012-04-15
A A AWydrukDrukuj  
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s dróg13 kwietnia 2012 14:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s dróg


Nisko, dnia 12 kwietnia 2012 r.OK. 2121.5.2012r.


Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s dróg

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat
Wymagania niezbędne:


Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,


Wykształcenie wyższe- budownictwo, prawo, ekonomia


3-letni staż pracy,


Nieposzlakowana opinia,


Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,


Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Znajomość przepisów ustawy: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych
Znajomość obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:
Wskazane wykształcenie wyższe- kierunek budownictwo, specjalność drogowa


Komunikatywność,


Odporność na stres,


Kultura osobista,


Prawo jazdy kat.B


Zadania wykonywane na stanowisku:


Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia przetargów na prace projektowe i wykonawstwo w zakresie dróg, mostów, chodników i małej architektury na terenie Gminy i Miasta Nisko.


Dostarczanie do biur projektowych i osób fizycznych materiałów do projektowania.


Przygotowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego i pozwoleń na budowę, pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowań geologiczno-inżynierskich.


Sprawdzanie kompletności otrzymanych od projektantów dokumentacji budowlanych.


Sporządzanie protokołów z przekazywania terenu robót.


Monitorowanie postępu robót na poszczególnych inwestycyjnych. Merytoryczne i rachunkowe sprawdzanie faktur i rachunków.


Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku występowania robót dodatkowych.


Współpraca z Inspektorem nadzoru.


Sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi , naliczanie opłat z tym związanych.


Przygotowywanie materiałów do ustalenia warunków budowy zjazdów na działki budowlane z dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko i prowadzenie ich ewidencji.


Przygotowywanie materiałów do uzgodnienia położenia ogrodzeń sytuowanych przy drogach gminnych.


Sporządzanie protokołów z przeglądów dróg.


Przygotowywanie dokumentów i bieżące prowadzenie spraw związanych ze współpracą w zakresie inwestycji, planowanych i realizowanych na dorgach z : Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Nisku.


Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zaliczania nowo powstających dróg do sieci dróg gminnych. Prowadzenie i aktualizacja książek dróg gminnych po ich opracowaniu.


Przygotowywanie zleceń robót naprawczych, remontowych wynikających z bieżących potrzeb.


Przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania ewidencji dróg i mostów oraz projektów organizacji ruchu na terenie GiM Nisko.


Udział w odbiorach inwestycji gminnych, które mają związek z funkcjonowaniem dróg związanych z realizacją inwestycyjną.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.


Stanowisko znajduje się na parterze.


Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na parterze


Lista obecności podpisywana na piętrze, książka wyjść służbowych znajduje się na piętrze,


Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.6. Wymagane dokumenty:


List motywacyjny podpisany przez kandydata,


Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,


Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,


Kserokopie świadectw pracy,


Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,


Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,


Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),


Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),


Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,


Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.
Dokumenty dodatkowe:


Kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych,

8. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 27 kwietnia 2012r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s dróg”10. Informacje dodatkowe:


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.


Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.


Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.


Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.Burmistrz Gminy i MiastaNisko

Julian Ozimek

, Źródło artykułu: http://bip.nisko.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  niżański 

  Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

  Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

  Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola