Belka
Niedziela, 9 Grudnia 2018   imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Data publikacji: 2013-05-15, Data modyfikacji: 2013-05-15
A A AWydrukDrukuj  
 
 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 • Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce; albo ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole podstawowej;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
 • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).Wymóg określony w pkt 4a i 4b nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).
 • Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienia przystąpienia do konkursu;
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 • życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.4,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm).
 • oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oferenta i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku.” – w Biurze Obsługi Klienta Plac Wolności 14 37-400 Nisko (w godzinach urzędowania) lub na adres: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 37-400 Nisko, Plac Wolności 14- w terminie do dnia 29 maja 2013r. (uwaga! liczy się data wpływu).
 • Zgodnie z dyspozycją art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, oraz art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165,poz.1171 z późn. zm.), kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. w dacie złożenia oferty są zobowiązani złożyć Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do w/w ustawy. Kandydaci, którzy wcześniej już złożyli stosowne oświadczenie,winni złożyć Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie„Informację o wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do w/w ustawy Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi podstawę do odmowy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
 • Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów jak wskazano w pkt.2 winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
 •  

   

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce; albo ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole podstawowej;
  2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskał:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).Wymóg określony w pkt 4a i 4b nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu;
  2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
  3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  4) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
  5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.4,
  6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  7) zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm).
  11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
  13) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oferenta i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku.” – w Biurze Obsługi Klienta Plac Wolności 14 37-400 Nisko(w godzinach urzędowania) lub na adres: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 37-400 Nisko, Plac Wolności 14- w terminie do dnia 29 maja 2013r. (uwaga! liczy się data wpływu).
  4. Zgodnie z dyspozycją art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, oraz art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165,poz.1171 z późn. zm.), kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. w dacie złożenia oferty są zobowiązani złożyć Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do w/w ustawy. Kandydaci, którzy wcześniej już złożyli stosowne oświadczenie,winni złożyć Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie„Informację o wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do w/w ustawy Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi podstawę do odmowy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
  5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów jak wskazano w pkt.2 winny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
  6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
  7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

  UM Nisko, Źródło artykułu: www.nisko.pl, Autor zdjęć: UM Nisko
   
  Komentarze
  Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
  Autor:
  Kod z obrazka:
  Puste pole z komentarzem
  Puste pole z podpisem
  Wyszukaj
   
  Kreska
  Kreska
  Dodaj artykuł
  Najnowsze komentarze
   
   Kreska
    
   Polecane

   DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

    
   Brak sond
    
   Newsletter
   Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
    
    
   niżański 

   Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

   Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

   Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

   Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

    

   Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola